August 2010

Kære Thula interesserede

Tak for interessen i vort produkt.

Vi har på Thula haft en meget travl tid, vi har derfor mange ændringer til vores internetside. Tiltagene vi har lavet på Thula er så massive at vi ser os nødsaget til at etablere en helt ny internetside, selvfølgelig stadig med adressen www.krugersafari.dk

Derfor denne indledning til internetsiden, beskrivende de massive tiltag, der kommer til at ske på Thula Bush Estate.

Nedenfor kan de se en beskrivelse af de ændringer der vil gøre Deres investering på Thula Bush Estate endnu mere attraktiv.

De bedes derfor først gennemlæse nærværende dokument, for derefter at
klikke på 'Se mere' for at besøge internetsiden. Dokumenter, priser og
informationer på siden er stadig gældende.

Thula Bush Estate 
nu i dobbelt størrelse

En nær ven af os gennem mange år, dansker og fast bosiddende i Phalaborwa ønskede at deltage i vort development. Vi har sammen rejst det sydlige afrika tyndt og har kendt hinanden i adskillige år.

Dette har resulteret i at vi nu i samarbejde har købt den eneste private grund som ligger op af Thula Bush Estate. Således bliver Thula Bush Estate nu 42 hektar, beliggende lige op til Greater Kruger Park.

Vor nye partner har selv valgt en grund på Thula Bush Estate, og vil også flytte over på Thula Bush Estate indenfor overskuelig fremtid. Dermed er vi nu, udover 'feriehus ejerne', oppe på 3 fastboende danske familier, som kommer til at bo permanent på Thula Bush Estate.

Thula Wildlife Center
Vi vil etablere et Thula Bush Estate, som bliver blandt de mest eksklusive estates i Sydafrika. Samtidig vil vi realisere en drøm. Derfor har vi i forbindelse med fordoblingen af størrelsen besluttet at etablere Thula Wildlife Center med vores nye danske partner, som også altid har drømt om noget sådan.

Thula Wildlife Center vil bestå af  6-8 hektar, som bliver indhegnet seperat på Thula Bush Estate. Her vil så snart nødvendige uddannelser, ansatte og tilladelser er 'i hus', komme et Wildlife Center som vil bestå af savannens dyr, lige fra flodheste til geparder. Der bliver en proces med at få tilladelser, og med at få opbygget de nødvendige faciliteter, og dette er ikke bare 'lige til'. Dette er vi inforståede med, og er indstillede på at investere hvad der skal til. Både økonomisk og arbejdsmæssigt.

Der vil, naturligvis i henhold til gældende lovgivning, blive tilknyttet fast dyrlæge. Her vil også komme frivilligt studerende fra hele verden, (nok primært fra Danmark), som vil komme at give dyrene en hjælpende hånd, og få en oplevelse for livet.

Beboere på Thula Bush Estate vil få gratis adgang til Thula Wildlife Center, og vil få udvidede muligheder for at se dyrene på tættere hold end kommercielle besøgende.

Thula Bush Restaurant
Nyd jeres dinner i naturskønne omgivelser på Thula Bush Restaurant, mens I nyder solnedgangen, og bushens og Thulas dyr der med deres forskellige kald, brøl og hylen siger godnat.

Vi vil primært servere mad i høj kvalitet i kliniske og naturskønne omgivelser. "Game meat" fra de vilde Afrikanske dyr vil blive vort tema.

Service, kliniske forhold og mad i særklasse vil blive kombineret med et
simpelt, og ikke for omfattende menukort. Der vil også blive serveret
forskellige former for frokost.

Dansk kvalitets og service manager er ansat, og vedkommende vil hjælpe os
med opbygning af køkken, kølerum m.v. Dermed sikrer vi forhold i klinisk og kulinarisk særklasse. Selvfølgelig med adskillige års erfaring indenfor netop dette område.

Restauranten vil komme til at køre med priser som kendetegner Sydafrika, og som vil findes yderst fornuftige. Vi etablerer ikke restauranten for at tjene mange penge på denne, men for at realisere en drøm om et samlet paradis for os som elsker naturen, - midt i den Afrikanske bush.

Thula Decor Boutique
Vi vil på Thula også etablere en souveneir shop. Denne vil blive spækket med afrikansk kunst, smykker, malerier og sågar også med lidt møbler for dem som vil have noget i udsøgt særklasse.

Der vil på temadage komme lokale kunstnere, som vil sidde og vise hvordan de laver deres håndarbejde, og der vil blive mulighed for at købe direkte fra dem.

Målgruppe
Der er allerede etableret adskillige kontakter til danske som udenlandske
lodges, som vil benytte Thula Wildlife Center, Thula Bush Restaurant samt
Thula Decor Boutique som en fast bestandel af deres program til oversøiske gæster.

Vi forventer at Thula Bush Restaurant vil blive stedet hvor forretningsfolk mødes til en frokost eller dinner i fredelige og naturskønne omgivelser.

Her vil man ikke blive forstyrret af uvedkommende støj, og kan være i ro
og fred, hvad enten man ønsker at tale med sin partner, eller lave vigtige
forretninger.

Tidshorisont og øvrigt
Tilladelser, opbygning, ombygning og tidshorisont for personale ansættelser og - uddannelser vil blive de vigtigste faktorer. Tiltagene burde tage mere eller mindre form, og begynde at blive en realitet 9-15 måneder ud i fremtiden.

Strøm og vand er stort set forberedt til Thulas fremtidige behov. Der er netop bygget to seperate gates, en til Thula Wildlife Centre & Restaurant samt en til Thula Bush Estate. Etableringen af restauranten er påbegyndt, og opbygningen af wildlife centeret vil starte så snart vi har modtaget eksakte retningslinier og tilladelser fra de respektive myndigheder. De første huse er solgt, og opførelsen heraf starter i begyndelsen af september.

Når vi kender det eksakte tidspunkt for åbningen, vil der i månederne inden blive annonceret massivt for Thulas aktiviteter.

Disse massive tiltag er ret nye, men i løbet af en periode vil internetsiden www.krugersafari.dk blive komplet fornyet og opdateret med de ændringer vi fortager.

Der tages forbehold for Thulas priser på husene. Et hus på Thula Bush Estate vil ikke blive mindre værd med den eksklusive beliggenhed samt de
massive tiltag og investeringer der nu bliver foretaget.

I forvejen var en investering på Thula Bush Estate en særdeles banebrydende mulighed for at få en bolig i særklasse, midt i verdens smukkeste natur. Og med en mulighed for massive prisstigninger på kort til mellemlang sigt. Disse nye tiltag gør et hus på Thula Bush Estate til et produkt til en hidtil uset lav pris.

Vi har imidlertid annonceret og udarbejdet kommercielt materiale med en fast pris. Denne annoncerede pris på husene vil fortsætte til yderligere et par grunde er solgt. Derefter vil ejerne drøfte prisniveauet på ny.

Bliv en del af Thula nu, lav en enestående investering, - og vær med fra starten af !!

Inden De begiver dem videre bedes de klikke på 'Se oversigtskort over Thula'. Dette vil give dem et indblik i størrelsen og placeringen af det samlede Thula.

- Nu da De ved hvilke tiltag der kommer udover informationen på internetsiden, bedes de venligst klikke på 'SE MERE' og besøge vores midlertidige iternetside.

- Velkommen til drømmen.

Thula managment.

www.krugersafari.dk
Mail@krugersafari.dk

 

» se mere

August 2010

Dear Thula interested

Thank you for visiting our website.

We have had a very busy time at Thula, therefore we have so many changes
that we cant follow up the update of the website. The changes are so massive that we are in the process of making a brand new website. Of course with the same address www.krugersafari.dk

You are more than welcome to take a look at the website as it is, all the
documents, prices and information is stil valid - just click 'Enter' in the end of this document.

Below you can see a description of all the changes that will make an investment on Thula even better.

Thula Bush Estate 
now in double size

A close friend of us for many years, Dane and permanent resident in Phalaborwa wanted to participate in our development. We have traveled several of thousand kilometers in southern africa together, and have known each other for several years.

This resulted in us now joining in partnership. Now we bought the only
private property situated next to Thula Bush Estate. Thula Bush Estate is now more than 42 hectares, located just up to the Greater Kruger Park.

Our new partner has chosen a private plot on Thula Bush Estate, and will also live on Thula Bush Estate within the foreseeable future. Now there are three residents Danish families that will be living permanent in Thula Bush Estate besides the 'holiday' homes.

Thula Wildlife Center
We will establish a Thula Bush Estate, which is among the most exclusive
estates in South Africa. At the same time we will realize a dream. We have
therefore in connection with doubling of the property, decided to establish Thula Wildlife Center with our new Danish partner, whom have always dreamed of something like that.

Thula Wildlife Center will consist 6-8 hectares, which will be fenced separately at Thula Bush Estate. Here, once the necessary training of staff and permits are 'in house', will be a Wildlife Center that will contain savannah animals, from hippo to cheetahs. There will be a process of getting permits, and to build the necessary facilities and this is not just easy to do. We are aware of that, and we are prepared to invest what it takes. Economically as well as professionally.

There will, of course, according to applicable law, be associated a vet to Thula Wildlife Center. There will also be volunteering students from around the world, which will give the animals a helping hand and get them selves an experience of a lifetime.

Residents of Thula Bush Estate will get free access to Thula Wildlife Centre, and will have expanded opportunities to see animals more closely than commercial visitors.

Thula Bush Restaurant
Enjoy your dinner in beautiful surroundings at Thula Bush Restaurant, and enjoy the sunset, the bush and the animals, with their different calling,
roaring and howling.

We will primarily serve food of high quality in clinical and beautifull bush surroundings. Game meat from the indigenous African animals will be
our theme.

Service, clinical conditions and meals in a good quality will be combined with a simple and not to extensive menu. There will also be served different kinds of lunch.

An quality and service manager is already assigned, and will help us build
the kitchen, cold storage etc. This ensures that we will get the clinical
and culinary class that we are seeking.

The restaurant will be run at prices that characterizes South Africa and will be found very reasonable.

We do not establish the restaurant with the only purpose of earning money on it. We do it to realize a dream of a paradise, - in the middle of the African bush.

Thula Decor Boutique
We will also establish Thula souveneir shop. This will be filled with African art, jewellery, paintings and even also with a little furniture for those who want something exquisite.

There will be seminars on local artists who will sit and show how they make their handicrafts, and there will be opportunity to buy directly from them.

Audience and visitors
There have already been established several contacts with Danish and foreign lodges, that will use Thula Wildlife Centre, Thula Bush Restaurant and Decor Boutique as a part of their program for overseas guests.

We expect Thula Bush Restaurant to be the place where business people meet
for a lunch or dinner in peaceful and scenic surroundings.

This experience will not be disturbed by extraneous noise, and can be done
in peace and quiety, whether one should want to invite their partner, or make important business.

Time horizon and otherwise
Permits, construction, refurbishment and timeframe for staff  recruitments and - educations will be the key factors for setting up the final timeline.

But all these actions should take more or less form and start to become a reality within 9-15 months into the future.

Power and water is almost prepared for Thulas future needs.  There are two
separate entrance gates. One of Thula Bush Estate, and a separate thached
gate to Thula Wildlife Center & Restaurant. and they are already build.
The establishment of the restaurant, is in the progress, and the building af the Thula Wildlife Center will start when we got the exact guidelines and permits from the respective authorities. The first houses are already sold, building will start beginning of September. We are happy to say that we also have several interrested purchasers.

Once we know the exact date for the grand opening we will prepare massive
advertising, that will be effective the last months before the opening of Thulas activities.

These massive descisions are fairly new, but over the next period the website www.krugersafari.dk will completely renewed updated with all the changes we are going to make.

Before we took these descisions an investment of Thula Bush Estate were a
very groundbreaking opportunity to obtain a property in it's own class. Right in the middle of the world's most beautiful scenery.

These new features make a house on Thula Bush Estate to a product to an
unprecedented low price. And with a big possibility of massive price hikes
in the short to medium term.

However, we have announced and commercially produced material with a fixed price.

The advertised price of houses will continue until another couple of properties have been sold. Thereafter, owners will discuss the price again.

Become a part of Thula now make a unique investment - and be a part from
the start!

Before you continue, please click on 'Overwiev of Thula', that map will
give you a good indication about the size and situation of the whole of Thula.

- Now that you know all the changes that will happen, please push ''ENTER'
and visit our temporary website.

- Welcome to the dream.

Thula Management.

www.krugersafari.dk
Mail@krugersafari.dk

» see more